ผลการแข่งขันทักษาะวิชาการโรงเรียนเทิงวิทยาคม

สรุปเหรียญรางวัลของกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ การแสดงผลงานของครูและนักเรียน
ปรจะปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ที่
 โรงเรียน
  ทอง
 เงิน
 ทองแดง
รวม
 1
 แม่ลาววิทยาคม
  23
 13
 11
47
 2
 เวียงป่าเป้าวิทยาคม
  17
 8
 8
33
 3
 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
  16
 5
 5
26
 4
 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
  15
 6
 13
34
 5
 ป่าแดดวิทยาคม
  15
 3
 6
24
 6
 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  13
 9
 9
31
 7
 แม่จันวิทยาคม
  13
 7
 8
28
 8
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  12
 13
 5
30
 9
 บ้านห้วยไร่สามัคคี
  12
 6
 6
24
 10
 สันติคีรีวิทยาคม
  12
 5
 5
22
 11
 เทศบาล 6 นครเชียงราย
  12
 5
 5
22
 12
 จันจว้าวิทยาคม
  12
 2
 2
16
 13
 เชียงแสนวิทยาคม
  11
 10
 9
30
 14
 พานพิทยาคม
  11
 9
 6
26
 15
 เทิงวิทยาคม
  11
 7
 7
25
 16
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  11
 5
 2
18
 17
 แม่เจดีย์วิทยาคม
  10
 6
 9
25
 18
 นครวิทยาคม
  10
 6
 10
26
 19
 เวียงแก่นวิทยาคม
  10
 5
 11
26
 20
 ห้วยสักวิทยาคม
  10
 5
 8
23
 21
 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
  10
 4
 12
26
 22
 เชียงของวิทยาคม
  9
 7
 11
27
 23
 สามัคคีวิทยาคม
  9
 7
 5
21
 24
 ไม้ยาวิทยาคม
  9
 3
 2
14
 25
 พญาเม็งราย
  8
 19
 5
32
 26
 ดอนชัยวิทยาคม
  8
 7
 5
20
 27
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
  8
 5
 5
18
 28
 แม่ต๋ำวิทยา
  8
 5
 11
24
 29
 แม่สรวยวิทยาคม
  7
 5
 8
20
 30
 พานพิเศษพิทยา
  7
 2
 12
21
 31
 โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
  7
 1
 1
9
 32
 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
  6
 5
 6
17
 33
 ปล้องวิทยาคม
  6
 4
 6
16
 34
 ดอนศิลาผางามวิทยาคม
  6
 3
 1
10
 35
 แม่อ้อวิทยาคม
  5
 2
 5
12
 36
 เมืองเชียงราย
  4
 2
 6
12
 37
 ขุนตาลวิทยาคม
  3
 6
 7
16
 38
 วาวีวิทยาคม
  3
 5
 8
16
 39
 เวียงชัยวิทยาคม
  3
 5
 8
16
 40
 เด็กดีพิทยาคม
  3
 4
 4
11
 41
 สามัคคีวิทยาคม 2
  3
 3
 1
7
 42
 ลูกรักเชียงของ
  3
 2
 7
12
 43
 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
  3
 2
 5
10
 44
 บ้านเทอดไทย
  3
 1
 2
6
 45
 บุญเรืองวิทยาคม
  2
 5
 6
13
 46
 สันติวิทยา
  2
 2
 5
9
 47
 ราชประชานุเคราะห์ 15
  2
 2
 1
5
 48
 ยางฮอมวิทยาคม
  2
 1
 9
12
 49
 บ้านแซววิทยาคม
  1
 4
 1
6
 50
 วัดถ้ำปลาวิทยาคม
  1
 3
 1
5
 51
 บ้านห้วยผึ้ง
  1
 1
 2
4
 52
 สหศาสตร์ศึกษา
  1
 1
 0
2
 53
 นุชนาถอนุสรณ์
  1
 0
 0
1
 54
 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
  0
 4
 8
12
 55
 ดอยงามวิทยาคม
  0
 3
 3
6
 56
 วัดอำมาตย์
  0
 3
 0
3
 57
 เชียงรายวิทยาคม
  0
 2
 3
5
 58
 วัดแม่คำวิทยา
  0
 2
 3
5
 59
 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย
  0
 1
 0
1
 60
 วัดหมื่นพุทธ
  0
 0
 0
0
 61
 วัดป่าตาลใต้
  0
 0
 0
0
 
รายงานผลการแข่งงขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนครวิทยาคม
 
กลุ่มวิชา เลือก กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ที่
ชื่อนักเรียน
ชื่อทักษะ
คะแนน
รางวัล
ลำดับที่
  1
  นายณัฐพล   สายหล้า
การประดิษฐ์สวนถาด (แบบชื้น)  ม.ปลาย
 75.00
 เงิน
 18
  2
  นายณัฐวุฒิ   สายหล้า
การประดิษฐ์สวนถาด (แบบชื้น)  ม.ปลาย
 75.00
 เงิน
 18
  3
  นายวีรพล   เพียรงาน
การประดิษฐ์สวนถาด (แบบชื้น)  ม.ปลาย
 75.00
 เงิน
 18
  4
  นายชวลิต   โรจน์รัตน์
การตอบปัญหาเกษตร  ม.ปลาย
 55.00
 ทองแดง
 37
  5
  นางสาวฐิตาพร   เป็งคำตา
การตอบปัญหาเกษตร  ม.ปลาย
 55.00
 ทองแดง
 37
  6
  นายณัฐพล   สายหล้า
การจำแนกพืชกรรม  ม.ปลาย
 86.00
 ทอง
 21
  7
  นางสาวรัตติกาล   วิระแสง
การจำแนกพืชกรรม  ม.ปลาย
 86.00
 ทอง
 21
  8
  นายอรรถพล   ปิยะลังกา
โครงงานผลิต และบริการ (สอร.)  ม.ปลาย
 80.00
 ทอง
 10
  9
  นางสาวอรวรรณ   ศรียอด
โครงงานผลิต และบริการ (สอร.)  ม.ปลาย
 80.00
 ทอง
 10
  10
  นางสาวอินลวรรณ   กันธะวงค์
โครงงานผลิต และบริการ (สอร.)  ม.ปลาย
 80.00
 ทอง
 10
  11
  นายอภิวัฒน์   ปัญญาเมือง
การเขียนแบบเทคนิค  ม.ปลาย
 58.00
 ทองแดง
 9
  12
  นายทีปกร   ใจกล้า
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ต้น
 86.75
 ทอง
 3
  13
  นายสุนิชัย   ประมูลวงค์
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ต้น
 86.75
 ทอง
 3
  14
  นายอาทิตย์   ก๋าวิเต
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ต้น
 86.75
 ทอง
 3
  15
  นายชลันธร   พลเยี่ยม
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ปลาย
 71.00
 เงิน
 14
  16
  นายภานุวัฒน์   แสงอินทร์
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ปลาย
 71.00
 เงิน
 14
  17
  นายณัฐพงษ์   ปินใจ
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ม.ปลาย
 71.00
 เงิน
 14
  18
  เด็กชายทีปกร   ใจกล้า
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ต้น
 60.00
 ทองแดง
 4
  19
  เด็กชายอาทิตย์   ก๋าวิเต
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ต้น
 60.00
 ทองแดง
 4
  20
  เด็กชายสิทธิพล   พุทธวงค์
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ต้น
 60.00
 ทองแดง
 4
  21
  นายสิทธิพงษ์   คนหาญ
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 4
  22
  นายภานุพงศ์   หัตหาญ
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 4
  23
  นายณรงค์ฤทธิ์   ธรรมสอน
งานช่างไม้เครื่องเรือน  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 4
  24
  นายอรรถพล   ปิยะลังกา
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  25
  นายกฤษฎา   นันต๊ะเสน
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  26
  นางสาวอรวรรณ   ศรียอด
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  27
  นายณัฐวุฒิ   สายหล้า
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  28
  นายวีรพล   เพียรงาน
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  29
  นางสาวอินลวรรณ   กันธะวงค์
บายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย
 68.00
 ทองแดง
 23
  30
  เด็กชายสมรถ   ปันใจ
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ต้น
 79.00
 เงิน
 3
  31
  เด็กชายวิทยา   ซุ้มผกาแก้ว
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ต้น
 79.00
 เงิน
 3
  32
  เด็กหญิงกนกวรรณ   ฉิมบ้านไร่
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ต้น
 79.00
 เงิน
 3
  33
  นายสงกรานต์   นันต๊ะ
การเดินวงจร ไฟฟ้าบนแผงไม้  ม.ต้น
 50.00
 ทองแดง
 6
  34
  นายศักดิ์ดา   เป็งคำตา
การเดินวงจร ไฟฟ้าบนแผงไม้  ม.ต้น
 50.00
 ทองแดง
 6
  35
  นายธีระวัช   ทะลิน
การเดินวงจร ไฟฟ้าบนแผงไม้  ม.ปลาย
 60.00
 ทองแดง
 14
  36
  นายอานันท์   กิติมา
การเดินวงจร ไฟฟ้าบนแผงไม้  ม.ปลาย
 60.00
 ทองแดง
 14
  37
  นายธิติวุฒิ   ศรียอด
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 2
  38
  นางสาวชุติมา   อินต๊ะ
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 2
  39
  นางสาวปาริชาติ   ปารมณ์
โครงงานแปรรูปอาหาร  ม.ปลาย
 90.00
 ทอง
 2
  40
  นายนคร   ปัญญายาว
การตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม  ม.ต้น
 90.00
 ทอง
 2
  41
  นายศุภสิทธิ์   พิภพไชยาสิทธิ์
การตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม  ม.ต้น
 90.00
 ทอง
 2
  42
  เด็กหญิงอรพิชชา   ศรีมาปัน
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ต้น
 87.00
 ทอง
 7
  43
  เด็กหญิงกัลยาณี   มูลกำเลิศ
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ต้น
 87.00
 ทอง
 7
  44
  เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พรมน้ำอ่าง
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ต้น
 87.00
 ทอง
 7
  45
  นายชลันธร   พลเยี่ยม
การตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม  ม.ปลาย
 95.00
 ทอง
 3
  46
  นายภานุวัฒน์   แสนอินทร์
การตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม  ม.ปลาย
 95.00
 ทอง
 3
  47
  นายนคร   ปัญญายาว
ทักษะการเชื่อมไฟฟ้า  ม.ต้น
 69.00
 ทองแดง
 6
  48
  นายสิทธิเดช   ชัยวรรณ
ทักษะการเชื่อมไฟฟ้า  ม.ต้น
 69.00
 ทองแดง
 6
  49
  นายรุ่งวิกรัย   ปัญญาหลง
ทักษะการเชื่อมไฟฟ้า  ม.ปลาย
 69.00
 ทองแดง
 9
  50
  นายศุภสิทธิ์   โยแสง
ทักษะการเชื่อมไฟฟ้า  ม.ปลาย
 69.00
 ทองแดง
 9
  51
  นายนันทวัฒน์   ปันปา
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ม.ต้น
 –
 –
 8
  52
  นายสุนิชัย   ประมูลวงค์
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ม.ต้น
 –
 –
 8
  53
  นายสุนทร   วันทาดี
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ปลาย
 83.00
 ทอง
 6
  54
  นางสาวกัญญาภัค   ทาวารี
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ปลาย
 83.00
 ทอง
 6
  55
  นางสาวมณฑิตา   ธิมูล
การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.ปลาย
 83.00
 ทอง
 6
  56
  เด็กหญิงสุภานัน   กันทะวงค์
อาหารคาวหวาน  ม.ต้น
 –
 –
 12
  57
  เด็กหญิงจันจิรา   เชื้อเมืองพาน
อาหารคาวหวาน  ม.ต้น
 –
 –
 12
  58
  เด็กหญิงรุ่งไพลิน   พรมตัน
อาหารคาวหวาน  ม.ต้น
 –
 –
 12
  59
  นางสาวเจนจิรา   เทียนเขตกิจ
อาหารคาวหวาน  ม.ปลาย
 78.00
 เงิน
 15
  60
  นายพิชิต   พรมฝั้น
อาหารคาวหวาน  ม.ปลาย
 78.00
 เงิน
 15
  61
  นางสาวอรณิชา   วงศ์กาด
อาหารคาวหวาน  ม.ปลาย
 78.00
 เงิน
 15
  62
  เด็กหญิงพิมประภา   อริยะมั่ง
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.ต้น
 58.00
 ทองแดง
 16
  63
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   กาวี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.ต้น
 58.00
 ทองแดง
 16
  64
  เด็กหญิงภาสุรี   บุรีแก้ว
การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 –
 –
 10
  65
  เด็กหญิงวรพิชชา   ศรีมาปัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 –
 –
 10
  66
  นายทัศไนย   ชัยชนะ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 –
 –
 17
  67
  นายสิทธิชัย   ชัยชนะ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 –
 –
 17
  68
  นายนิรัทดร์   ตุลายศ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 77.00
 เงิน
 10
  69
  นายชัชชัย   ต๊ะเขื่อนแก้ว
การสร้าง Webpage ประเภท CMS  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 77.00
 เงิน
 10
  70
  เด็กหญิงณัฐฌิมา   แสนอุ่น
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.ต้น
 60.00
 ทองแดง
 29
  71
  เด็กหญิงพรนภา   ทาเพี้ยง
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.ต้น
 60.00
 ทองแดง
 29
  72
  เด็กหญิงพัชรพร   จันทร์นวล
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ม.ต้น
 72.00
 เงิน
 13
  73
  เด็กหญิงธารทิพย์   จันทร์นวล
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ม.ต้น
 72.00
 เงิน
 13
  74
  นายวรรัตน์   ประเสริฐศิลป์
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 86.00
 ทอง
 11
  75
  นายนิรันดร์   ตุลายศ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  ไม่จำกัดช่วงชั้น
 86.00
 ทอง
 11
 

 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกๆคนที่ร่วมแสดงศักยภาพของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์  ขอให้รักษาคุณงามความดี  ความสามารถนี้ตลอดไป  ….

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: