กิจกรรมท้ายบทที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

กิจกรรมท้ายบทที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ชั้นม.5/1

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลโดยตอบคำถาม และส่งก่อนวันที่ 27 กันยายน 2554

1.ให้นักเรียนศึกษาการเลี้ยงสัตว์(กบ)

2.ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงกบจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เกษตรตำบล ผู้รู้ในท้องถิ่น หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

3.บันทึกผลการเลี้ยงสัตว์ลงในแบบฝึกปฏิบัติการวางแผนเลี้ยงสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบฝึกปฏิบัติการวางแผนเลี้ยงสัตว์

สัตว์ที่เลี้ยง……………………

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสัตว์………………………..สถานที่ใช้เลี้ยงสัตว์…………………..

ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์

1.วิํธีการเตรียมพันธุ์…………………………………………………………….

2.แหล่งที่มาของพันธุ์…………………………………………………………..

3.วัสดุ-อุปกรณ์ในการเลี้ยง……………………………………………………

4.อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์…………………………………………………………

5.โรคและการป้องกันของสัตว์เลี้ยง………………………………………….

* โรคที่สำคัญของสัตว์เลี้ยง…………………………………………………..

* ศัตรูที่สำคัญของสัตว์เลี้ยง…………………………………………………..

* วิธีการป้องกันโรคและศัตรู…………………………………………………..

4.นำเสนอผลงานทางFace book เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปการวางแผนการเลี้ยงสัตว์

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: